АЙТИ ПРОВОКАТОР ООД ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Уважаеми дами и господа,

Моля, прочетете внимателно настоящата Информация, за да научите подробности за начина на обработка на личните Ви данни в качеството Ви на консултиран специалист, потенциален работодател или друго заинтересовано лице.

Настоящата Информация може да бъде изменяна. Измененията ще влязат в сила при публикуването на актуалната Информация за обработване на лични данни.

Приложима от Август 2020г.

 1. Дружеството
  Айти ПРОвокатор ООД е дружество учредено съгласно законите на Република България, регистрирано в търговския регистър при Агенция по вписванията под Единен идентификационен код (ЕИК) 204427546 със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Даскал Манол N1, вх.Д, ет.4, ап. 60 (наричано по-нататък „Дружеството“).
  Айти Провокатор ООД извършва бизнес консултации на потенциални работодатели за територията на България, както и консултиране на специалисти в сектора на информационни и комуникационни технологии във връзка с професионалното им развитие и кариерни цели. Нашата услуга се състои в кариерно консултиране на тези специалисти и подпомагане на взаимодействието между специалистите и потенциалния бъдещ работодател.
 2. Данни за контакт
  Ако имате въпроси, свързани с обработката на лични данни, моля свържете се с нас на: provocator@itprovocator.com или телефон +359 878 354660
 3. Видове обработвани лични данни
  Дружеството може да обработва различни видове лични данни, свързани с физическата идентичност, социалната идентичност или икономическата идентичност на субектите на данни. Данните могат да бъдат получени от субекта на данни, от трети страни или могат да бъдат създадени от Дружеството по време на отношенията със субекта на личните данни.
  3.1. Дружеството може да обработва различни типове данни в зависимост от целта на обработката, например:
  а. за да ви идентифицира: име, адрес
  б. за да се свърже с Вас: телефонен номер, имейл
  в. освен горните лични данни Дружеството обработва и допълнителна информация за консултирани специалисти като например: образование, квалификация, трудов стаж,
  3.2. Публични данни и данни, получени от трети страни
  Дружеството понякога обработва публични данни. Дружеството може да получава също лични данни чрез трети лица, например чрез официални регистри, които носят отговорност за събирането на тази информация.
 4. Получатели на лични данни
  Личните данни се обработват предимно от служители на Дружеството в минимален обем, който е необходим за изпълнение на задълженията им. Обработката на лични данни може да се извършва и от други лица във връзка с услугите, предоставяни на Дружеството въз основа на договор за обработка на лични данни, сключен с Дружеството.
  a. Получателите на лични данни, на които Дружеството може да предава лични данни, включват:
  КЗЛД (Комисия за защита на личните данни)
  КЗП (Комисия за защита на потребителите)
  Други длъжностни лица
  б. Лицата, на които се предават лични данни за обработка са физически или юридически лица, публични органи, агенции или всеки друг компетентен орган.
  в. Получатели извън Европейското икономическо пространство (ЕИП)
  Някои от посочените по-горе получатели могат да бъдат разположени извън ЕИП. Дружеството ще предава лични данни до държави извън ЕИП (трети страни), само ако са налице необходимите предпазни мерки за защита на личните данни съгласно местното и европейското законодателство и предоставените лични данни са адекватно защитени в съответната трета държава.
 5. Продължителност на съхраняването на лични данни
  Дружеството съхранява личните данни на субектите на данни в съответствие със законоустановените срокове за съхранение, а когато няма такива, личните данни ще бъдат изтрити в срок от пет (5) години след прекратяване на отношенията със субекта на данните, освен ако с цел защитата на и от правни претенции налага по-дълъг срок за обработване, с оглед изтичане на определените от закона давностни срокове.
 6. Цели на обработката на лични данни
  Личните данни, събирани от Дружеството, могат да бъдат обработвани за различни цели и на различни законни основания, както следва:
  6.1. Цели, при които обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на договор:
  a. Сключване, изменение или прекратяване на договори и изпълнение на договорни задължения от страна на Дружеството - например договори за услуги.
  6.2. Информиране и консултиране във връзка с кариерно развитие и помагане на взаимодействието между работодатели и служители.
 7. Права на Субектите на данни
  Всички субекти на лични данни имат следните права и могат да упражняват което и да е от тях по своя преценка и при наличието на съответните законови предпоствки:
  a. Право на достъп – По искане на Субекта на данни Дружеството предоставя информация за категориите лични данни свързани с него, които се събират и обработват, както и информация за целите на обработката, получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват и източниците на тези данни.
  б. Право на коригиране, изтриване и ограничаване на обработването в случаите, в които обработването не съответства на разпоредбите на законодателството – По искане на Субекта на данните, Дружеството ще коригира (например, когато данните са неточни или непълни), изтрие (например, когато данните не са необходими повече за целите, за които са били обработвани или субектът на данните оттегля своето съгласие) или ограничи обработването на лични данни (например ако точността на личните данни се оспорва за срока на проверка на точността или дружеството не се нуждае повече от тях, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или субектът на данните е възразил срещу обработването - докато тече съответната проверка). Дружеството няма да изтрие личните данни ако същите са необходими за спазване на правно задължение, за изпълнение на задача от обществен интерес или в други предвидени от закона случаи.
  в. Право на преносимост на данни – Субектът на данни има право да получи личните си данни, които е предоставил на Дружеството, в общодостъпен, структуриран и машинно четим формат и има право да прехвърля тези данни на друг Администратор, когато обработката на лични данни се основава на съгласие или договорно задължение или обработката на лични данни се извършва по автоматизиран начин.
  г. Право на възражение – Субектът на данни има право да подаде възражение срещу обработването на личните му данни, когато:

  • обработването на лични данни се основава на изпълнение на задача от обществен интерес или на легитимния интерес на администратора. В този случай, след като разгледа възражението Дружеството прекратява обработването на личните данни на физическото лице освен ако не са налице законни основания Дружеството да продължи обработването (например за целите на установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Ако продължи обработването на личните данни, Дружеството ще информира Субекта на данните, който е подал възражението, за да му изясни причините на Дружеството да продължи обработката на личните му данни.
  • обработването на личните данни е за целите на директния маркетинг, в т.ч. и профилиране за целите на директния маркетинг;

е. Право на подаване на жалба в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) - Субектът на данни има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) срещу незаконосъобразни действия на Дружеството във връзка с обработване на неговите лични данни (www.cpdp.bg, тел. 02/9153518, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2) .

TOP